Miljöpolicy

Vi lägger stor vikt om att värna om miljön!

 • Vi ska genom en successiv miljöanpassning av vår verksamhet sträva efter inordning till kretsloppssamhället och minimera vår påverkan på miljön.
 • Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut och ha den som en integrerad del i verksamheten.
 • Lagar och förordningar på miljösidan utgör minikrav.
 • Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process och åtar oss att verka för ständiga förbättringar.
 • Vi skall genom utbildning av all personal hålla dem informerade om miljöfrågor och göra dem mer miljömedvetna.
 • Genom kommunikation med intressenter och via information från branschen skall vi ta del av nya miljövänliga metoder och material.
 • Vi skall använda miljövänliga material och kemikalier och dessutom informera och ställa krav på våra leverantörer i detta hänseende.

Vår verksamhet skall bedrivas så att:

 • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
 • Vi inte av egna orsaker förorsakar skador eller incidenter som påtagligt påverkar vår omgivning.
 • Vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
 • Förekommande utsläpp är planerade och dokumenteras.
 • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
 • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
 • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer samt entreprenörer